Întrebări frecvente

Ce reprezintă pensia administrată privat?

 

Pensia administrată privat presupune redirecţionarea unei parţi din contribuţia pentru pensiile publice (CAS – contribuţia de asigurări sociale) către sistemul privat. Sumele sunt virate lunar în mod automat în contul personal al fiecărui participant deschis la fondul de pensii ales şi investite de compania de administrare a fondului de pensii. La data pensionării, pe lângă pensia de stat, participantul va beneficia de sumele acumulate în contul sau de pilon II, la care se adaugă performanţa fondului.

 

Trebuie să plătesc în plus faţă de ceea ce plătesc acum?

 

Nu. Prin participarea la un fond de pensii administrat privat participantul nu plăteşte nimic în plus.
O parte din contribuţia de asigurări sociale este redirecţionată către un administrator de pensii private obligatorii.

 

Pot să particip la mai multe fonduri de pensii administrate privat?

 

O persoană nu poate participa, în acelaşi timp, la mai multe fonduri de pensii administrate privat.

 

Care este nivelul contribuţiei?

 

În prezent, contribuţia de asigurări sociale ( CAS ) reprezintă 25% din salariul brut, din care 3,75% sunt virate către fondul de pensii administrat privat.

 

 

Ce reprezintă un act de aderare?

 

Pentru a adera la un fond de pensii private obligatorii, viitorul participant trebuie să semneze personal, un formular individual de aderare la fondul ales, act ce reprezintă intenţia de a adera la fondul de pensii private respectiv. Formularul conţine datele personale ale fiecărui participant, informaţii despre angajator, precum şi elementele de identificare ale agentului de marketing şi ale companiei care administrează fondul de pensii private.

 

Ce reprezintă un prospect?

 

Prospectul fondului de pensii este documentul care conţine condiţiile generale, principalele caracteristici ale fondului de pensii, părţile contractante, principalele drepturi şi obligaţii ale părţilor contractante, modalităţile de aplicare ale acestora, obligaţiile de informare ale administratorului faţă de participanţi şi autorităţi, informaţii privind depozitarul şi auditorul fondului de pensii, durata contractului de administrare, modalităţile de modificare şi încetare a contractului de administrare, răspunderea contractuală a părţilor, inclusiv sancţiunile ce pot fi aplicate, reclamare şi remediere a deficienţelor.

 

Care este perioada prevăzută de lege pentru ca o persoană, devenită eligibilă, să adere la un fond de pensii private obligatorii?

 

Din momentul în care devine eligibilă, o persoană are la dispoziţie patru luni pentru a adera la un fond de pensii private obligatorii. Dacă nu aderă la un fond de pensii, în termenul prevăzut de lege, este repartizată aleatoriu de către instituţia de evidenţa (CNPP). Repartizarea aleatorie se realizează direct proporţional cu numărul participanţilor unui fond de pensii la data efectuării repartizării.

 

Dacă, după o anumită perioadă, un participant nu este mulţumit de fondul ales ce poate face?

 

În acest caz există posibilitatea de transfer al contribuţiilor la un alt fond de pensii private. În cazul în care se va solicita transferul după primii doi ani de participare la fond, participantul nu va plăti penalitatea de transfer.

În primii doi ani de la data semnării adeziunii, transferul presupune plata unei penalităţi de 5% din valoarea transferată.

 

Ce trebuie să facă un participant pentru a se transfera la Fondul de Pensii Administrat Privat BRD ?

 

Pentru a se putea transfera, un participant trebuie să îndeplinească cumulat următoarele condiţii: semnarea unui nou act de aderare la fondul de pensii la care acesta doreşte să se transfere, completarea unei notificări de transfer şi semnarea unei copii a actului de identitate. După semnarea tuturor acestor documente, participantul trebuie să trimită notificarea de transfer, împreună cu copia actului de identitate şi copia noului act de aderare către administratorul de unde acesta doreşte să se transfere.

 

Care este suma care se transferă la noul administrator?

 

Disponibilităţile băneşti transferate reprezintă contravaloarea activului personal net al participantului şi care nu poate fi mai mică decât suma contribuţiilor, virate în numele acestuia de la momentul dobândirii calităţii de participant la un fond pentru prima dată, diminuată cu comisioanele legale şi penalităţile de transfer, după caz.

 

Poate un participant să se retragă din sistemul pensiilor administrate privat?

 

Nu, nu se poate retrage din sistemul fondurilor de pensii administrate privat pe toată perioada pentru care datorează contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii, până la deschiderea dreptului la pensia privată. După aderare sau repartizare, participanţii sunt obligaţi să contribuie la un fond de pensii. Fac excepţie de la această obligaţie perioadele pentru care nu există obligaţia de plată a contribuţiei de asigurări sociale în sistemul public.

 

Ce se întâmplă dacă un participant nu mai plăteşte contribuţiile la fondul de pensii ales?

 

Rămâne în continuare participant cu drepturi depline la fondul respectiv de pensii.

 

Care sunt informaţiile pe care le poate obţine un participant de la administratorul fondului de pensii?

Administratorul fondului de pensii va furniza în mod gratuit:

  • Informaţiile legate de schimbarea regulilor schemei de pensii private, în termen de 10 zile calendaristice;
  • Informaţiile legate de activul personal, respectiv numărul de unităţi de fond şi valoarea acestora, precum şi despre situaţia administratorului fondului de pensii private, transmise anual, în scris;
  • Informaţii detaliate despre riscul investiţiei, opţiunile de investiţii, informaţii privind expunerea la risc şi costurile legate de investiţii.

 

Ce se întâmplă în caz de invaliditate?

 

Persoanele pensionate pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea activităţii, conform Legii nr. 263/2010 cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia de:

  • pensie privată, dacă activul său personal net (sau valoarea garantată după caz), este suficient pentru acordarea unei pensii private minime, stabilită de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).
  • utilizarea contravalorii activului personal net de către participant, suma cuvenită fiind transferată de către administratorul fondului, în termen de 30 zile calendaristice de la data primirii documentaţiei, prin virament în cont bancar sau prin mandat poştal, sub formă de plata unică dacă activul său personal net nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime.

 

Ce se întamplă în cazul decesului participantului înainte de deschiderea dreptului la pensia privată?

 

Beneficiarul are dreptul, după caz, la: cumularea conturilor la un singur fond de pensii, dacă acesta are calitatea de participant la un alt fond de pensii administrate privat sau plata unică a contravalorii cotei parti din activul personal net al participantului decedat, dacă nu are calitate de participant.
Plata sumei cuvenite beneficiarului se va efectua de către administratorul fondului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii documentaţiei, prin virament în cont bancar sau prin mandat poştal.

 

Ce este activul personal?

 

Este suma acumulată în contul individual al participantului, egală cu numărul de unităţi de fond pe care acesta le deţine la acel fond, înmulţite cu valoarea la zi a unei unităţi de fond.

 

Ce reprezintă activul minim garantat?

 

În cazul în care contravaloarea activului personal al participantului care se transferă este mai mică decât suma contribuţiilor diminuată cu comisioanele legale şi penalităţile de transfer, după caz, diferenţa se acoperă din provizionul tehnic constituit de administratorul de la care se transferă participantul.

 

Ce reprezintă valoarea unităţii de fond?

 

Este raportul dintre valoarea activului net al fondului de pensii la o anumită dată şi numărul total de unităţi ale fondului la aceeaşi dată.

 

Pentru informaţii suplimentare puteţi consulta site-ul oficial al Autorității de Supraveghere Financiară  (ASF)

 

Sus